logo 1

Nasze zadania

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli rozpoczął swoją działalność z dniem 1 kwietnia 2003 r. i funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Gminy Lesznowola.
Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad tą jednostką sprawuje Wójt Gminy Lesznowola.
Terenem działania Zespołu jest obszar administracyjny Gminy Lesznowola, a istotą i przedmiotem działania jest wykonywanie zadań związanych z obsługą ekonomiczno - administracyjną oraz finansowo - księgową szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lesznowola, a także działalność sportowo-rekreacyjna.
Zespół zorganizowany jest w sposób zgodny z przepisami ustawy o finansach publicznych. Zespołem kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz oraz współpracuje z organami nadzoru pedagogicznego i dyrektorami szkół i placówek oświatowych w celu zapewnienia realizacji ich zadań statutowych.

Główne zadania Zespołu:

 • prowadzenie obsługi administracyjnej i ekonomiczno - finansowej szkół i przedszkoli,
 • inicjowanie i przygotowywanie dla potrzeby organów Gminy Lesznowola propozycji rozwoju polityki społecznej, wychowawczej i finansowej w zakresie oświaty i sportu,
 • opracowywanie projektów przepisów lokalnych w zakresie oświaty i sportu,
 • wykonywanie zadań związanych z dowozem uczniów do szkół,
 • prowadzenie rejestru oraz przygotowywanie dokumentacji do dokonania wpisu do ewidencji placówek niepublicznych,
 • prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań i informacji na podstawie arkuszy organizacyjnych i planów finansowych poszczególnych szkół i przedszkoli,
 • sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem szkół i przedszkoli szczególnie w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
 • zapewnienie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli,
 • zapewnienie obsługi technicznej i organizacyjnej postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
 • współpraca z Referatem Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Gminy w zakresie prowadzenia inwestycji oświatowych,
 • realizowanie innych zadań zlecanych przez Wójta i Radę Gminy.